Z histórie OSBD Levice

V okrese Levice bolo prvé bytové družstvo založené v roku 1959, kedy formou družstevnej bytovej výstavby boli v meste Levice postavené prvé družstevné byty. Výstavbou ďalších blokov na ulici Dopravnej, Vajanského, Na Lúkach v rokoch 1959 - 1964 bolo založené Stavebné bytové družstvo č. 2 v Leviciach.

V roku 1960 bolo založené bytové družstvo v Šahách. Stavebné bytové družstvo v Želiezovciach bolo založené až v roku 1965.

V Leviciach boli založené ďalšie bytové družstvá, ktoré spolu ku koncu roka 1975 obhospodarovali 1 655 bytových jednotiek. K 1. 1. 1975 sa vytvorilo Stavebné bytové družstvo, kde sa delimitovalo všetkých päť bytových družstiev v Leviciach s počtom členov 2 200. Družstevná bytová výstavba sa rozvíjala i v mestách Želiezovce, Šahy, Tlmače a v obciach okresu.

Ku dňu 1. 1. 1976 bolo založené Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Leviciach, do ktorého sa integrovali všetky bytové družstvá v okrese. Ku koncu roka 1976 malo družstvo asi 3 000 členov. V roku 1977 sa začala výstavba družstevno-stabilizačných bytov. Od uvedeného obdobia bola výstavba družstevných bytov zabezpečovaná prakticky len pre stabilizáciu a nábor pracovníkov jednotlivých organizácií a podnikov v okrese. V roku 1980 došlo k ďalšej integrácii do Okresného stavebného bytového družstva bolo začlenené Okresné výstavbové bytové družstvo, ktoré zabezpečovalo výstavbu bytov pre poľnohospodárskych pracovníkov v obciach.

Naše Okresné stavebné bytové družstvo Levice má svoje sídlo v Leviciach, patria mu strediská v Šahách a Želiezovciach.

Činnosť družstva riadi 9 členné predstavenstvo, ktoré pravidelne hodnotí a analyzuje dosiahnuté výsledky družstva, navrhuje a vytyčuje krátkodobé a dlhodobé ciele.

Ku dňu 31.3.2021 naše družstvo spravuje celkom 8656 bytov. Z uvedeného počtu bytov bytové družstvo má v nájme 653 bytov a vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú v správe družstva 8003 bytov. Družstvo eviduje 8 nebývajúcich členov.

Okrem toho družstvo obhospodaruje a spravuje kotolne, výmenníkové stanice, studne, výťahy a širokú škálu iných technických zariadení.

Činnosť družstva je zameraná predovšetkým na starostlivosť o existujúci bytový fond.

Družstvo priebežne realizuje požiadavky prevodov bytov do vlastníctva svojich členov v zmysle Zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.