Vyhradené technické zariadenia

Termíny odborných prehliadok (OP) a odborných skúšok (OS) na vyhradených technických zariadeniach (VTZ)

OSBD Levice ako vlastník a prevádzkovateľ nasledovných zariadení zabezpečuje:

 • v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na vyhradených tlakových, elektrických, plynových, zdvíhacích technických zariadeniach vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch uvedených v tomto oznámení

 • v zmysle Vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z. udržiavanie komínov v dobrom technickom stave a zabezpečovať ich pravidelnú kontrolu a čistenie v lehotách uvedených v tomto oznámení

 • v zmysle Zákona SNR č. 142/2000 Z.z. overovanie vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody pre merania súvisiace s platbami v lehotách uvedených v zákone

 • v zmysle Vyhl. MV SR č. 719/2002 vykonávanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v lehotách uvedených vo vyhláške

 • v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., STN 73 0873 a požiarneho štatútu OSBD Levice vykonáva kontroly hydrantov v lehotách uvedených v týchto predpisoch


Elektrické zariadenia  

skupina A

 • zvárací transformátor, prívodný kábel - 6 mesiacov
 • brúska, píla, striakcia pištoľ, vŕtačka, kosačka - 12 mesiacov

skupina B

 • obytné domy a kanc.budovy - základné prostredie - 5 rokov
 • plynové kotle - základné prostredie - 5 rokov
 • kotolne na tuhé palivo - prostredie s nehorľavým prachom - 3 roky
 • doreg.stanice plynu (RsP) - základné prostredie - 5 rokov
 • studne a zosilovacie stanice - vlhké prostredie - 3 roky
 • sklad farieb - pasívne s nebezpečenstvom požiaru - 2 roky
 

Plynové zariadenia 

 • skupina B/f - Regulačné stanice plynu, regulátory plynu (kotolne, obytné domy, plynové šporáky) - OP 1 x za rok - OS 1 x za 3 roky
 • skupina B/g - Rozvody plynov s pretlakom Plynu do 0,4 MPa vrátane a pre všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov - OP 1 x za 3 roky, OS 1 x za 6 rokov
 • skupina B/h - plynové šporáky, plynové kotly,jednoduché propan-butanové stanice - OP 1 x za rok - OS 1 x za 3 roky

Na základe uznesenia Predstavenstva družstva sú termíny OP a OS pre skupinu B/g v
súvislosti s vekom plynových rozvodov nasledovné:

OP - odborná prehliadka

 • 1 x za 3 roky - na objektoch, na ktorých je rozvod plynu nie starší ako 15 rokov
 • 1 x za 2 roky - na objektoch, na ktorých je rozvod plynu nie starší ako 25 rokov
 • 1 x za rok - na objektoch, na ktorých je rozvod plynu starší ako 25 rokov
 • OP - odborná prehliadka inštalačné suterény 1 x za 1 mesiac

OS - odborná skúška

 • 1 x za 6 rokov - na objektoch, na ktorých je rozvod plynu nie starší ako 25 rokov
 • 1 x za 3 roky - na objektoch, na ktorých je rozvod plynu starší ako 25 rokov

Tlakové zariadenia 

skupina A/b - Tlakové nádoby stabilné S prac.pretlakom vyšším ako 0,2 MPa s objemom nad 10 litrov s bezpečnostným činom väčším ako 500

 • opakovaná úradná skúška 1x za 10 rokov
 • vonkajšia prehliadka 1x za 1 rok
 • vnútorná prehliadka 1x za 5 rokov
 • tlaková skúška 1x za 10 rokov

skupina B/a - Kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako je bod varu s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW

 • vonkajšia prehliadka 1x za 1 rok
 • vnútorná prehliadka 1x za 1 rok
 • tlaková skúška 1x za 10 rokov

skupina B/c3 - Tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov

 • vonkajšia prehliadka - pred každým naplnením
 • tlaková skúška - lehota závislá od prac.látky

skupina C/a - Kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako je bod varu s menovitým tepelným výkonom do 100 kW vrátane

 • vonkajšia prehliadka - 1x za 1 rok
 • odborná skúška - 1x za 3 roky
 • tlaková skúška - po oprave tlakovej časti

Zdvíhacie zariadenia

Skupina A/c1 - zariadenie výťahy osobné, ktoré sú súčasťou budov a objektov

termíny

 • kontrola v medziobdobí STN 2754002 - 1x medzi odbornými prehliadkami
 • týždenné kontroly STN 274002 - 1x za týždeň
 • opaková úradná skúška 1x za 6 rokov
 • odborná prehliadka 1x za 3 mesiace
 • odborná skúška 1x za 3 roky a po každej oprave

Týždenná prehliadka zdvíhacích zariadení

Cieľ týždennej prehliadky: overenie spôsobilosti výťahu.

Rozsah týždennej prehliadky: preverenie stavu ohradenia výťahovej šachty a kabíny výťahu z dostupných miest, funkčnosť šachtových dverí a dverových uzávierok, funkciu ovládacích prvkov výťahu, správne zastavenie kabíny v staniciach (na jednotlivých podlažiach), otvorenie a zavretie šachtových dverí, predpísané osvetlenie strojovne výťahu a prístupu do strojovne, uzamknutie strojovne a uzavretie výťahového rozvádzača, tesnosť prevodových skríň a zariadení, funkčnosť núdzového signálu, tlačítko "stop", príp. polohovej signalizácie, čistota a poriadok vo výťahovej šachte, v strojovni a v kabíne výťahu.
Výsledok týždennej prehliadky sa zaznamenáva do revíznej knihy výťahu.

Kontrola výťahu v medziobdobí je vykonávaná v období medzi dvoma odbornými prehliadkami (revíziami) výťahu. Výsledok sa zaznamenáva do revíznej knihy výťahu. Cieľ prehliadky v medziobdobí: overenie spôsobilosti výťahu. Rozsah je ten istý ako pri týždennej prehliadke a rozšírenie o nasledujúce úkony: stav všetkých viditeľných častí výťahu, hlavne nosných, brzdy, výťahového stroja, napnutie lana, úplnosť výbavy, dodržiavanie prevádzkových požiadavok, stav a uloženie revíznej knihy výťahu.
Odborné prehliadky a odborné skúšky môže vykonávať len odborný pracovník s osvedčením. Z každej vykonanej odbornej prehliadky alebo odbornej skúšky je vyhotovený písomný dokument (správa), kde odborný pracovník uvedie skutočnosti zistené pri prehliadke alebo skúške a závery o spôsobilosti technického zariadenia na ďalšiu prevádzku.

Pre zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v správe OSBD Levice a odstraňovanie zistených závad a nedostatkov je spracovaná vnútrodružstevná smernica.

Kontrola  čistenia komínov

Komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť odborne spôsobilou osobou najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 kW

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ide o komíny s vložkou

b) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50 kW

 1. raz za 2 mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá

Vodomery studenej vody a teplej úžitkovej vody

 • vodomery SV - výmena 1x za 5 rokov
 • vodomery TÚV - výmena 1x za 5 rokov

Prenosné hasiace prístroje, hydranty

Kontrola inštalovaných prenosných hasiacich prístrojov sa vykonáva najmenej raz za rok - ak bol hasiaci prístroj schválený podľa normy platnej do 14.6.1998, raz za 2 roky - ak bol hasiaci prístroj schválený podľa normy platnej od 15.6.1998, ak výrobca v dokumentácii hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.
Kontrola hydrantových skríň a suchovodov vo výškových budovách minimálne 1 x do roka.
Kontrola hydrantov sa vykonáva raz za rok.