Poistenie spravovaného majetku

Poistenie bytových domov podľa novej rámcovej zmluvy je zabezpečené od 1.1.2016 v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.. V rámci tohto poistenia sú poistené bytové domy, vrátane všetkých bytov a nebytových priestorov patriacich bytovému domu a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu (ZD-BD).

Predmetom poistenia je základné poistenie na riziko požiaru, úderu blesku, výbuchu, vody z vodovodných zariadení (privádzacie a odvádzacie potrubie; kanalizácia; vodovodné, vykurovacie a klimatizačné systémy), víchrice, krupobitia, povodni, záplav, zemetrasenia, zosuvu pôdy, ťarchy snehu, mrazu, nárazu vozidla, dymu, pádu predmetov a ostatných udalosti (VPP-M).

Základný rozsah je rozšírený o pripoistenie vypratávacích nákladov po poistnej udalosti, vandalizmus, vrátane sprejerstva a grafitov, poistenie zvonku budovy umiestnených predmetov, demontáže / remontáže nepoškodených stavebných súčastí, atmosferických zrážok na spoločných častiach, spätného vystúpenie odpadovej vody, škody spôsobenej únikom vody zo strešných žľabov a vonkajších zvodov, nákladov na uniknuté médium a škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi.

V oblasti zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť voči 3. osobám a krížovú zodpovednosť medzi jednotlivými vlastníkmi bytov. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov navzájom (tzv. Krížová zodpovednosť za škodu) sa vzťahuje napr. na zatečenie z prasknutého radiátora, vodovodného potrubia a pod. Ide o škodu a následne zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu a nebytového priestoru (VPP-Z).

Súčasťou poistenia bytových domov je poistenie technických rizík na strojoch a elektronike v bytových domov, napr. výťah, kotolňa, garážová brána, kamerový systém a podobne. Poistenie sa vzťahuje na prevádzkové príčiny, ľudský faktor, výrobnú chybu a elektrické príčiny (VPP-SE).

 

Poistenie domácnosti (hnuteľné veci v byte) je potrebné riešiť samostatnou poistnou zmluvou, pretože toto poistenie nesúvisí s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru (unikajúca voda z pračky, požiar spôsobený skratom chladničky, rýchlovarnej kanvice a pod.).

 

     Pri likvidácii poistnej udalosti je potrebné každú škodovú udalosť hlásiť na OSBD Levice, ekonomický útvar, I. poschodie,  číslo dverí 34 p. Anna Hlôšková, č. telefónu 036/6357950.

 

Postup pri nahlasovaní poistných udalostí:

  • tlačivo na hlásenie škody, je potrebné vytlačiť, doplniť (hlavne popísať príčinu škody a uviesť výšku škody) a podpísané poškodeným v časti 5. Uplatnenie nároku na náhradu škody a odovzdať zodpovednej pracovníčke družstva,
  • alebo sa dostaviť na OSBD Levice za zodpovednou pracovníčkou, ktorá hlásenie o škodovej udalosti spíše a zabezpečí jeho odovzdanie poisťovni.  

Tlačivo na nahlásenie škody 

Zmluvné dojednanie - Poistenie bytových domov (ZD-BD) 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb (VPP-M)

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY - Poistenie zodpovenosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (VPP-Z)

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY - Poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb (VPP-SE)

Potvrdenie o poistení zodpovednosti správcu