Legislatíva

 

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a usmernenia

  1. Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom od 1.2.2020

  2. Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov - zásady

 

Vyhlásenie správcu k stavebným úpravám v bytoch 

Stanovy OSBD Levice 

Volebný poriadok 

Vnútrodužstevná smernica na zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v správe OSBD Levice a na odstraňovanie zistených nedostatkov.

Reklamačný poriadok

Zásady družstva pre určenie výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov

 

Korešpondenčné hlasovanie

Na základe uznesenia č. 6/2020 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 17.9.2020 boli spracované „Pravidlá korešpondenčného hlasovania“ a vzorový „Korešpondenčný hlasovací lístok“ podľa vzorového programu. Predstavenstvo družstva má právo podľa konkrétnej situácie a platných zákonných ustanovení doplniť podmienky korešpondenčného hlasovania.

Pravidlá korešpondenčného hlasovania

Korešpondenčný hlasovací lístok