Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Legislatíva

 

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a usmernenia

  1. Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom od 1.11.2018
  2. Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov - zásady

 

Vyhlásenie správcu k stavebným úpravám v bytoch 

Stanovy OSBD Levice 

Vnútrodužstevná smernica na zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v správe OSBD Levice a na odstraňovanie zistených nedostatkov.

Reklamačný poriadok

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

Zákon 18/2018 z 29.novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o používaní kamerového systému