Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Aktuálne oznamy

 

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

nájomníci družstevných bytov, členovia družstva,

snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva.

Na základe rozhodnutia vedenia družstva dňom 9. 11. 2020 vybavujeme stránky počas úradných hodín e-mailovou komunikáciou, telefonicky, poštovou zásielkou  a  aj v priestoroch budovy družstva. Pri osobnej návšteve je každý povinný dodržiavať záväzné opatrenia vydané alebo prijaté orgánmi štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vstup do budovy bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, po použití dezinfekcie.

Za porozumenie ďakujeme.

S úctou

Ing. Stanislav Sládok

predseda predstavenstva

 Predstavenstvo družstva vyhlasuje pre rok 2021 voľby do volených orgánov družstva v termíne konania Výročného Zhromaždenia delegátov. Žiadame výbory členských samospráv a ich predsedov vykonať v zmysle Stanov a Volebného poriadku OSBD Levice voľbu členov do orgánov samospráv a delegáta na Zhromaždenie delegátov na obdobie rokov 2021 – 2026

Pravidlá pre montáž klimatizačnej jednotky

Návrh nového Domového poriadku na schválenie vlastníkmi v zmysle novely 476/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Návrh novej "Zmluvy o výkone správy" 

Podklad - "Zápisnica zo schôdze vlastníkov" 

Upozorňujeme vlastníkov bytov, pokiaľ nie je súlad medzi adresou bytu vlastníka a doručovacou adresou, aby oznámili kontaktnú adresu pre doručovanie pošty. Ak ste vlastníkom viac bytov, oznámte kontaktnú adresu pre každý z nich.

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

 Na OSBD Levice vo vestibule bol spustený informačný systém formou kiosku kde si každý užívateľ môže prezerať údaje za svoj bytový dom ako zápisnice zo schôdzí, stav hospodárenia domu, legislatívu a pod.   

 

Spôsob platenia preddavkov

Spôsob platenia preddavkov od 1.12.2007 

 

Pohotovosť, havarijná služba

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568